Menetelmäopinnot

 

kurssirunko:

 

 • Amk opinnäytetyö ja tutkimuksellisuus
 • tutkimuskysymys
 • aiheen valinta ja rajaus
 • kirjoitusprosessi
 • tutkimussuunnitelma
 • tiedonhaku, kirjallisuus
 • tutkimuksen metodologiset lähtökohdat
 • käsitteellistäminen
 • teoreettinen viitekehys
 • aineiston hankinta
 • tutkimustyypit
 • tutkimusetiikka

 


 

 

Edelliset toteutukset:

 


 

Linkkejä:

Kirjallisuus

 • Tutkimuksen / tutkielman teon perusteet:
  • Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara: Tutki ja kirjoita.
  • Hanna Vilkka : Tutki ja kehitä
 • Menetelmistä tarkemmin:
  • Hirsjärvi & Hurme: Teemahaastattelu
  • Kananen: Toimintatutkimus yritysten kehittämisessä
  • Kakkuri-Knuutila & Heinlahti: Mitä on tutkimus - Argumentaatio ja tieteenfilosofia
  • Aaltola & Valli: Ikkunoita tutkimusmetodeihin I
 • AMK opinnäytetyö:
  • Juha T. Hakala: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille
  • Vilkka, Airaksinen: Toiminnallinen opinnäytetyö