Metropolia amk 21.3.12 - 3.5.12 Digitaalinen viestintä


Kurssiaikataulu

 1. 21.3. klo 9.15-15
  • harjoitusaiheet
 2. 28.3. klo 9.15-15
  • tutkimuskysymys
  • aiheen valinta ja rajaus
  • kirjoitusprosessi
  • tutkimussuunnitelma
  • tiedonhaku
 3. 11.4. klo 9.15-15
  • käsitteellistäminen
  • teoreettinen viitekehys
 4. 12.4. klo 9.15-15
  • tutkimusmenetelmät
   • aineiston hankinta- ja analyysitavat
  • kvalitatiivinen / kvantitatiivinen tutkimus
 5. 3.5 klo 9.15-15
  • suunnittelun menetelmät: skenaario
  • argumentaatio
  • tutkimusetiikka
  • taiteellinen tutkimus
  • hiljainen tieto

 

Työtavat:

 

Tehtävät:

 

 1. 21.3. Harjoitusaihe: Kirjoita 1-2 A4 verran hahmotelmaa opinnäytetyön aiheeksi
  Hahmotelma voi sisältää seuraavia elementtejä:
  • aihepiirit: lista aihepiireistä, jotka kiinnostavat
  • rajattu valinta edellisistä: "harjoitusaihe": kuvaus ja (työ)otsikko
  • käsitekartta / avainkäsitteet
  • sisällysluettelo
  • muutama virke johdanto- / tiivistelmätekstiä
  • alustavaa kirjallisuuslistaa
  • linkkejä esimerkkeihin (nettisivu, video tms.), jotka liittyvät aiheeseen
 2. 28.3. Etsi publications.theseus.fi palvelusta 2-4 opinnäytettä, jotka ovat samantyyppisestä aihepiiristä kuin harjoitusaiheesi. Käy läpi tiivistelmä, avainsanat, sisällysluettelo, kirjallisuuslista.
  • johtoajatus, kysymys, menetelmät, teoria
  • liittyykö työhön esimerkkimateriaalia? kuvia, tiedostoja, videoita?
  • mitä ajatuksia esimerkit herättävät oman harjoitusaiheesi suhteen?
 3. Etsi ted talkista 1-3 videota, jotka jollain tavalla liittyvät harjoitusaiheeseesi
 4. Etsi käsiisi ja tuo mukanasi seuraavalle tunnille väh 2 kirjaa, jotka liittyvät aiheeseesi.
 5. Tutustu sivulta http://www.aralis.fi/metropolia/kayttajakoulutus.html
  löytyvään pdf tiedostoon "Tiedonhaun perusteet"
  Etsi kirjallisuutta ja artikkeleita omaan aiheeseesi liittyen (jos aihetta ei vielä ole valitse jokin "harjoitusaihe"). Laadi 1 A4 raportti, josta ilmenee muutamalla lauseella tiedonhakuun liittyviä valintoja:
  i) Tutkimusongelman tai aiheen kuvaus, johon liittyen etsit aineistoa
  ii) mitä hakusanoja valitsit?
  iii Mistä etsit kirjallisuutta, artikkeleita tai muuta aineistoa?
  iv) Hakutuloksien arviointia

Tehtävät 3-5 etätehtäviä ennen 11.4. tunteja (tee väh. 2)

 

Menetelmäopinnot 3.5.12 tehtävät

Pidä vapaamuotoinen miniesitelmä/keskustelun alustus lähtökohtana jokin seuraavista kysymyksistä tai aiheista: (voi tehdä myös parityönä)
-käytä esityksessä mahdollisuuksien mukaan mediamateriaalia (kuvia, videota, web sivuja)

1) Giambattista Vico oli napolilainen filosofi 1700-luvulla. Selvitä mitä tarkoittaa verum factum? Miten se eroaa Descartesin tavasta ajatella? Onko tällä käsitteellä jotain relevanssia siihen miten ymmärrämme designin ja suunnittelun käytäntöä ja teoriaa?

2) Mitä on design science?

3) Liittyykö opinnäytetyön harjoitusaiheeseesi jokin debatti? Mistä debatissa keskustellaan? Minkälaisia väitteitä esitetään? Miten väitteet perustellaan?

4) Viime aikoina on jonkun verran keskusteltu B. Wahlroosin lausunnoista. Mistä on keskusteltu? Mitkä ovat olleet väitteet ja perustelut?

5) Miten aikaisemmissa opinnäyteöissä on käsitelty taiteellista työskentelyä? Etsi esimerkkejä, listaa 1-3 opinnäytetyötä ja esitä vapaamuotoisia huomioita, kommentteja ja ajatuksia. (Sisällytä esitykseesi myös ainakin yksi suora lainaus per opinnäytetyö, joka jotenkin kuvaa taiteellista työskentelyä tai siihen liittyvää pohdintaa. )

6) Mitä tarkoitetaan käsitteellä "hiljainen tieto"? Onko tämä käsite jollain tavalla käyttökelpoinen kuvattaessa ammattiin liittyvää tietotaitoa?

7) Mikä on skenaario? (osana suunnittelu- ja designtyötapoja)
Esitä esimerkki (itse keksitty ja/tai löydetty) (esim. jonkin digitaalisen sovelluksen skenaario (selaimen lisäosa, mobiilipalvelu tms.).

8) omavalintainen topik: miniesitelmä jostain spesifistä kysymyksestä joka liittyy (harjoitus)aiheeseesi.

 

Poissaolon korvaavat tehtävät ks. etätehtävät ja tee päivän aiheeseen liittyvistä tehtävistä 2 tehtävää/ 1 päivän poissaolo (6h)

Linkkejä:

 

 Kirjallisuutta: