Menetelmäopinnot

 

Amk kulttuuri/viestintä alan menetelmäopinnot etäsuoritusohje (by Jukka Y)


Kurssin keskeiset sisällöt:

 • Amk opinnäytetyö ja tutkimuksellisuus
 • tutkimuskysymys
 • aiheen valinta ja rajaus
 • kirjoitusprosessi
 • tutkimussuunnitelma
 • tiedonhaku
 • käsitteellistäminen
 • teoreettinen viitekehys
 • tutkimusmenetelmät
 • argumentaatio
 • tutkimusetiikka
 • taiteellinen tutkimus
 • hiljainen tieto

Etäsuoritus: tee joko a) tai b)

a) 10 tehtävää seuraavista tehtävistä 1-18 + Setti 2.1-2.7 (huom: a, b, c tehtävät ovat erillisiä). (toisin sanoen 10 tehtävää valitaan noin 20 tehtävän vaihtoehdosta.

b) 300 sivua kirjallisuutta (kirjallisuuslista tämän sivun lopussa ) ja vapaamuotoinen referaatti/essee pituudeltaan 7-10 sivua luetun pohjalta.

Etätehtävät:

(huom: a, b, c tehtävät ovat erillisiä tehtäviä)

1) Lue jokin aikaisempi opinnäytetyö (aikaisempia opinnäytetöitä löytyy linkistä: https://publications.theseus.fi/)

Lukiessasi tee muistiinpanoja ja kiinnitä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 • Onko tiivistelmässä, johdannossa tai itse tekstissä muotoiltu jokin tutkimuskysymys tai tutkimusongelma?
 • Miltä aiheen valinta ja rajaus vaikuttaa?
 • Mitkä ovat tutkielman avainkäsitteet?
 • Viitataanko tekstissä johonkin teoriaan?
 • Sovelletaanko opinnäytetyössä jotain tutkimusmenetelmää?
 • Esitetäänkö opinnäytetyössä jotain väitteitä?
 • Miten arvioisit opinnäytetyössä käytettyä kirjallisuutta?
 • muita huomioita?

Tee kooste muistiinpanoistasi 1 A4 (josta selviää myös käsittelemäsi opinnäytetyön nimi ja tekijä)

2) lue Kulttuurialan opinnäytetyöohje (linkki: KULTTUURIALAN OPINNÄYTETYÖOHJE ) Kirjoita 1 A4 tekstiä, jossa summaat mielestäsi olennaisimmat sisällöt ja muut kommentit, kysymykset.

3) Aiheen valinta ja rajaus

Käy läpi theseus palvelusta löytyviä aikaisempia opinnäytetöitä. Valitse 2-3 aikaisempaa opinnäytetyötä ja arvioi tiivistelmän perusteella aiheen valintaa ja rajausta.
Miten sen voisi tehdä toisin? Mihin aihepiireihin aihe kuuluu? Mihin laajempiin aihepiireihin? Mikä näkökulma aiheen valinnassa ilmenee ? Miten aiheen rajauksen voisi tehdä toisin? (katso tarvittaessa myös itse lopputyötä) Kirjaa havaintojasi ja ajatuksia 1 A4 verran tekstiksi.

4. Tiedonhaku ja kirjallisuuskartoitus

Tutustu sivulta http://www.aralis.fi/metropolia/kayttajakoulutus.html
löytyvään pdf tiedostoon "Tiedonhaun perusteet"
Etsi kirjallisuutta ja artikkeleita omaan opinnäytetyön aiheeseesi liittyen (jos aihetta ei vielä ole valitse jokin "harjoitusaihe"). Laadi 1 A4 raportti, jossa dokumentoit tiedonhakuun liittyviä valintoja:
i) Tutkimusongelman tai aiheen kuvaus, johon liittyen etsit aineistoa
ii) mitä hakusanoja valitsit?
iii Mistä etsit kirjallisuutta, artikkeleita tai muuta aineistoa?
iv) Hakutuloksien arviointia

5a Kirjoitusprosessi (teoria)
Lue kirjan Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara: Tutki ja kirjoita. (2007) luvut I.3. Kirjoittaminen tutkimusprosessin osana & luku II.2. Aiheen valinta ja rajaaminen. Koosta 1 A4 tekstiin liittyviä kommentteja, pohdintaa ja kysymyksiä.

5b. Kirjoitusprosessi (käytännössä)
Valitse yksi kirja omasta kirjallisuuslistastasi ja kirjoita vapaamuotoinen ja valikoiva noin 2 sivun referaatti 20-30 sivun tekstikokonaisuudesta. Lisää tekstiin myös soveltuvin kohdin omia kommentteja ja pohdintaa.

6. Tutkimussuunnitelma (1-2 sivua)
Laadi opinnäyte(projektin) tutkimus/kehittämis/projektisuunnitelma. Ks. mallipohja kirjasta Juha T. Hakala: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille s. 166 ja/tai s. 167. (*)


7. Käsitteellistäminen
Lue kirjan Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara: Tutki ja kirjoita. (2007) luku 5.5.5. "Käsitteet ja käsitteellistäminen" (*) ja käy läpi https://publications.theseus.fi/ linkistä löytyviä aikaisempia opinnäytetöitä. Etsi esimerkkejä siitä miten opinnäytetyön tiivistelmässä listattu avainsana tai muuten opinnäytetyön kannalta keskeinen käsite (joka esiintyy esim. otsikossa tai tiivistelmässä) on tekstissä määritelty. Listaa 2-3 opinnäytetyötä ja kirjaa vapaamuotoinen arviosi siitä miten käsitteiden määrittely on mielestäsi onnistunut (sisällytä arvioosi ainakin yksi suora lainaus per opinnäytetyö, joka sisältää käsitteen määrittelyn) Pituus 1 A4.

8. Teoreettinen viitekehys
Käy läpi https://publications.theseus.fi/ linkistä löytyviä aikaisempia opinnäytetöitä. Etsi esimerkkejä jonkin teorian soveltamisesta tai teoreettisiin ideoihin viittaamisesta opinnäytetyössä. Listaa 1-3 opinnäytetyötä ja kirjaa vapaamuotoisia ajatuksia siitä miten teoreettinen viitekehys tai teoriaan viittaminen on mielestäsi onnistunut/perusteltu (sisällytä arvioosi ainakin yksi suora lainaus opinnäytetyöstä, josta ilmenee mitä teoriaa tai teoreettista käsitettä siinä käsitellään. ) Pituus 1 A4.

9a. Menetelmät
Kirjoita n. 1 A4 yhteenveto jostain laadullisen tutkimuksen suuntauksesta esim.:

Vertaileva tutkimus
Hermeneuttinen tutkimus
Fenomenologinen tutkimus
Diskurssitutkimus
Kriittinen tutkimus
Toimintatutkimus
Etnografinen tutkimus
Tapaustutkimus
Narratiivinen tutkimus
tai jokin muu, joka löytyy linkistä:

https://webapps.jyu.fi/koppa/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat

9b. Menetelmät amk opinnäytetöissä.
Tutki miten jotain yllä listattua menetelmää on sovellettu aikaisemmissa opinnäytetöissä. Valitse 1-3 esimerkkiä ja koosta yhteenveto 1 A4.

9c. Haastattelututkimus
Tutki miten haastattelua on sovellettu aikaisemmissa opinnäytetöissä. Valitse 1-3 esimerkkiä ja koosta yhteenveto josta selviää ainakin: minkälaiseen tutkimuskysymykseen tai kysymyksiin haastattelulla etsitään tietoa, minkälaisia haastattelukysymyksiä esitettiin? mitä saatiin selville? n. 1 A4.

10. Argumentaatio
Lue kirjasta Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Kaisa Heinlahti: "Mitä on tutkimus?" kappale "Argumentin tunnistaminen" s. 23-34 (*)
Etsi aikaisemmista opinnäytetöistä (tai teoriakirjallisuudesta, journalismista, tai sosiaalisesta mediasta) esimerkkejä argumenteista. Minkälaisia väitteitä tekstistä löytyy? Löytyykö tekstistä sellaisia väitteitä joista puuttuu ja johon kaipaisit perusteluita? Löytyykö tekstistä väitteitä joihin löytyy perustelut? Kirjaa väh. kolme esimerkkiä argumenteista, joista löytyy sekä väite että perustelu. Kirjoita vapaasti ajatuksia ja kommentteja esimerkkinä toimivan tekstin väitteistä ja perusteluista n. 1 A4.


11. Tutkimusetiikka

11a Lue kirjasta Hanna Vilkka: "Tutki ja kehitä" kappale 2.2. "Tutkimusetiikka". (*)
Referoi, kommentoi ja kirjaa tekstistä syntyviä ajatuksia vaapaamuotoisesti n. 1 A4 verran.

11b Etsi aikaisemmista opinnäytetöistä https://publications.theseus.fi/ esimerkkejä eettisten kysymysten käsittelystä. Mitä asioita esimerkeissä käsitellään? Miten asiaa käsitellään? Listaa 2-3 opinnäytetyötä ja kirjaa esimerkkien pohjalta vapaamuotoisia ajatuksia, kommentteja sekä sisällytä tekstiisi myös ainakin yksi suora lainaus per opinnäytetyö, joka kuvaa jotenkin eettisen kysymyksen käsittelyä. Pituus n. 1 A4.


12. Taiteellinen tutkimus
Miten aikaisemmissa opinnäyteöissä on käsitelty taiteellista työskentelyä? Etsi esimerkkejä, listaa 1-3 opinnäytetyötä ja kirjaa vapaamuotoisia huomioita, kommentteja ja ajatuksia 1 A4 verran. Sisällytä tekstiisi myös ainakin yksi suora lainaus per opinnäytetyö, joka jotenkin kuvaa taiteellista työskentelyä tai siihen liittyvää pohdintaa.

13. Hiljainen tieto
Lue kirjasta Hannele Koivunen: Hiljainen tieto (1997) kappaleet "hiljainen tieto" sekä "hiljainen tieto ja oppiminen " (s. 75-102) Koosta 1 A4 verran tekstiin liittyviä ajatuksia, kommentteja.

14. Lue n. 30 sivua vapaavalintaisesti tältä sivulta alempana löytyvästä kirjallisuuslistasta ja kirjoita lukemastasi n. 1 A4 pituinen vapaamuotoinen referaatti.

15. Etsi ted talkista 1-3 videota, jotka jollain tavalla liittyvät mahdolliseen opinnäytetyön aiheeseesi. Kirjoita 1 A4 kommentaari video(ide)n pohjalta.

16. ( 3D animointi ja visualisointi, Digitaalinen viestintä) Hae acm digital library portaalista aiheeseesi liittyvä artikkeli ja Referoi artikkelin sisältö. 1 A4

17. Osallistu alaasi liittyvään konferenssiin. Kirjoita 1-2 A4 pituinen raportti

18. toteuta ja dokumentoi esim. Ruby tai Python kielellä skripti, joka jollain tavalla avustaa internetlähteiden kartoittamista tai hallintaa

SETTI 2:

Kirjoita n. 1-2 sivun tietopaketti lähtökohtana, joku seuraavissa listatuista aiheista ja kysymyksistä

2.1) Giambattista Vico oli napolilainen filosofi 1700-luvulla. Selvitä mitä tarkoittaa verum factum? Miten se eroaa Descartesin tavasta ajatella? Onko tällä käsitteellä jotain relevanssia siihen miten ymmärrämme designin ja suunnittelun käytäntöä ja teoriaa?

2.2) Mitä on design science?

2.3) (Argumentaatio) Liittyykö opinnäytetyön harjoitusaiheeseesi jokin debatti? Mistä debatissa keskustellaan? Minkälaisia väitteitä esitetään? Miten väitteet perustellaan?

2.4) (Argumentaatio) Viime aikoina on jonkun verran keskusteltu B. Wahlroosin lausunnoista. Mistä on keskusteltu? Mitkä ovat olleet väitteet ja perustelut? (Esimerkkinä voi käyttää myös jotain muuta ajankohtaista keskustelua, jota mediassa käydään)

2.5) (taiteellinen työskentely) Miten aikaisemmissa opinnäyteöissä on käsitelty taiteellista työskentelyä? Etsi esimerkkejä, listaa 1-3 opinnäytetyötä ja esitä vapaamuotoisia huomioita, kommentteja ja ajatuksia. (Sisällytä esitykseesi myös ainakin yksi suora lainaus per opinnäytetyö, joka jotenkin kuvaa taiteellista työskentelyä tai siihen liittyvää pohdintaa. )

2.6) Mitä tarkoitetaan käsitteellä "hiljainen tieto"? Miten tämä käsite laajentaa mahdollisuuksia kuvata ammattiin liittyvää tietotaitoa?

2.7) Mikä on skenaario? (osana suunnittelu- ja designtyötapoja)
Esitä esimerkki (itse keksitty ja/tai löydetty) (esim. jonkin digitaalisen sovelluksen skenaario (selaimen lisäosa, mobiilipalvelu tms.).

 

Muita yleisiä ohjeita:

-tehtävän antoa saa lukea luovasti

-merkitse käyttämäsi lähteet


 Kirjallisuutta:

 • Tutkimuksen / tutkielman teon perusteet:
  • Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara: Tutki ja kirjoita.
  • Hanna Vilkka : Tutki ja kehitä
 • Menetelmistä tarkemmin:
  • Hirsjärvi & Hurme: Teemahaastattelu
  • Kananen: Toimintatutkimus yritysten kehittämisessä
  • Kakkuri-Knuutila & Heinlahti: Mitä on tutkimus - Argumentaatio ja tieteenfilosofia
  • Aaltola & Valli: Ikkunoita tutkimusmetodeihin I
 • AMK opinnäytetyö:
  • Juha T. Hakala: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille
  • Vilkka, Airaksinen: Toiminnallinen opinnäytetyö

(Voit myös itse ehdottaa aiheeseen liittyvää kirjallisuutta)

Linkkejä:

Kirjallisuus

 • Tutkimuksen / tutkielman teon perusteet:
  • Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara: Tutki ja kirjoita.
  • Hanna Vilkka : Tutki ja kehitä
 • Menetelmistä tarkemmin:
  • Hirsjärvi & Hurme: Teemahaastattelu
  • Kananen: Toimintatutkimus yritysten kehittämisessä
  • Kakkuri-Knuutila & Heinlahti: Mitä on tutkimus - Argumentaatio ja tieteenfilosofia
  • Aaltola & Valli: Ikkunoita tutkimusmetodeihin I
 • AMK opinnäytetyö:
  • Juha T. Hakala: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille
  • Vilkka, Airaksinen: Toiminnallinen opinnäytetyö