Metropolia amk 19.9.11 - 7.10.11 Graafinen suunnittelu (3 op)


kurssirunko:


Kurssin arvosteluperusteet:

  1. tuntiläsnäolo ja osallistuminen
  2. etätehtävät

 


Etätehtävä 19.9.11:

Lue jokin aikaisempi opinnäytetyö (aikaisempia opinnäytetöitä löytyy linkistä: https://publications.theseus.fi/)

Lukiessasi tee muistiinpanoja ja kiinnitä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

Palauta kooste muistiinpanoistasi 1/2 - 1 A4 (josta selviää myös käsittelemäsi opinnäytetyön nimi ja tekijä) sähköpostilla juylitaloaaaatgmail.com 19.9.11 klo 20:00 mennessä.
Huom: palautetun tekstin ei tarvitse olla esseemuotoista, myös ranskalaisin viivoin listatut huomiot riittävät.


 

Etätehtävät 21.9.11:

1) lue Kulttuurialan opinnäytetyöohjeesta sivut 1- 8 (linkki: KULTTUURIALAN OPINNÄYTETYÖOHJE ) listaa kommentit, kysymykset.

2) Mieti syksyllä harjoitusseminaarissa toteutettavan miniopinnäytteen aihetta ja aihepiiriä. Tee tiedonhakua ja laadi alustava kirjallisuuslista (5-10 kirjaa) kirjoista, jotka voisivat toimia aiheen käsittelyn lähteinä. Jos et ole vielä varma aiheen valinnasta käytä ”harjoitusaihetta” (eli valitse lähtökohdaksi jokin mahdollinen aihe, johon ei vielä tarvitse sitoutua).

3) Aiheen valinta ja rajaus

Käy läpi theseus palvelusta löytyviä aikaisempia opinnäytetöitä. Valitse 2-3 aikaisempaa opinnäytetyötä ja arvioi tiivistelmän perusteella aiheen valintaa ja rajausta.
Miten sen voisi tehdä toisin? Mihin aihepiireihin aihe kuuluu? Mihin konteksteihin? (laajempiin aihepiireihin) Mikä näkökulma aiheen valinnassa ilmenee (miten sitä voisi kuvailla?). Mitä muita valinnan mahdollisuuksia näkökulman valinnalla voisi olla? Miten aiheen rajauksen voisi tehdä toisin? (katso tarvittaessa myös itse lopputyötä) Kirjaa havaintojasi ja ajatuksia 1/2-1 A4 tekstiksi.

Palauta tehtävät 2 ja 3 keskiviikkona 21.9. klo 17:00 mennessä sähköpostiin jukka.ylitalometropolia.fi

 


Etätehtävät (4-13) 23.9.-3.10.11:

Tee seuraavista tehtävistä vapaavalintaisesti vähintään 6 tehtävää. (huom: a, b, c tehtävät ovat erillisiä tehtäviä)

Palauta tämän osion tehtävät sitä mukaa kun ne valmistuvat ja viimeiset viimeistään maanantaina 3.10. klo 16:00 mennessä sähköpostiin jukka.ylitaloaaaattttmetropolia.fi

4. Tiedonhaku ja kirjallisuuskartoitus

Tutustu sivulta http://www.aralis.fi/metropolia/kayttajakoulutus.html
löytyvään pdf tiedostoon "Tiedonhaun perusteet"
Etsi kirjallisuutta ja artikkeleita omaan aiheeseesi liittyen (jos aihetta ei vielä ole valitse jokin "harjoitusaihe"). Laadi 1 A4 raportti, josta ilmenee muutamalla lauseella tiedonhakuun liittyviä valintoja:
i) Tutkimusongelman tai aiheen kuvaus, johon liittyen etsit aineistoa
ii) mitä hakusanoja valitsit?
iii Mistä etsit kirjallisuutta, artikkeleita tai muuta aineistoa?
iv) Hakutuloksien arviointia

5a Kirjoitusprosessi (teoria)
Lue kirjan Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara: Tutki ja kirjoita. (2007) luvut I.3. Kirjoittaminen tutkimusprosessin osana & luku II.2. Aiheen valinta ja rajaaminen. Koosta 1 A4 tekstiin liittyviä kommentteja, pohdintaa ja kysymyksiä.

5b. Kirjoitusprosessi (käytännössä)
Valitse yksi kirja omasta kirjallisuuslistastasi ja kirjoita vapaamuotoinen ja valikoiva noin 2 sivun referaatti noin 20-30 sivun tekstikokonaisuudesta. Lisää tekstiin myös soveltuvin kohdin omia kommentteja ja pohdintaa.

6. Tutkimussuunnitelma (1-2 sivua)
Laadi opinnäyte(projektin) tutkimus/kehittämis/projektisuunnitelma. Ks. mallipohja kirjasta Juha T. Hakala: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille s. 166 ja/tai s. 167. (*)


7. Käsitteellistäminen
Lue kirjan Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara: Tutki ja kirjoita. (2007) luku 5.5.5. "Käsitteet ja käsitteellistäminen" (*) ja käy läpi https://publications.theseus.fi/ linkistä löytyviä aikaisempia opinnäytetöitä. Etsi esimerkkejä siitä miten opinnäytetyön tiivistelmässä listattu avainsana tai muuten opinnäytetyön kannalta keskeinen käsite (joka esiintyy esim. otsikossa tai tiivistelmässä) on tekstissä määritelty. Listaa 2-3 opinnäytetyötä ja kirjaa vapaamuotoinen arviosi siitä miten käsitteiden määrittely on mielestäsi onnistunut (sisällytä arvioosi ainakin yksi suora lainaus per opinnäytetyö, joka sisältää käsitteen määrittelyn) Pituus 1 A4.

8. Teoreettinen viitekehys
Käy läpi https://publications.theseus.fi/ linkistä löytyviä aikaisempia opinnäytetöitä. Etsi esimerkkejä jonkin teorian soveltamisesta tai teoreettisiin ideoihin viittaamisesta opinnäytetyössä. Listaa 1-3 opinnäytetyötä ja kirjaa vapaamuotoisia ajatuksia siitä miten teoreettinen viitekehys tai teoriaan viittaminen on mielestäsi onnistunut/perusteltu (sisällytä arvioosi ainakin yksi suora lainaus opinnäytetyöstä, josta ilmenee mitä teoriaa tai teoreettista käsitettä siinä käsitellään. ) Pituus 1 A4.

9a. Menetelmät
Kirjoita n. 1 A4 yhteenveto jostain laadullisen tutkimuksen suuntauksesta esim.:

Vertaileva tutkimus
Hermeneuttinen tutkimus
Fenomenologinen tutkimus
Diskurssitutkimus
Kriittinen tutkimus
Toimintatutkimus
Etnografinen tutkimus
Tapaustutkimus
Narratiivinen tutkimus
tai jokin muu, joka löytyy linkistä:

https://webapps.jyu.fi/koppa/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat

9b) Menetelmät amk opinnäytetöissä.
Tutki miten jotain yllä listattua menetelmää on sovellettu aikaisemmissa opinnäytetöissä. Valitse 1-3 esimerkkiä ja koosta yhteenveto 1 A4.

9c. Haastattelututkimus
Tutki miten haastattelua on sovellettu aikaisemmissa opinnäytetöissä. Valitse 1-3 esimerkkiä ja koosta yhteenveto n. 1 A4.

10. Argumentaatio
Lue kirjasta Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Kaisa Heinlahti: "Mitä on tutkimus?" kappale "Argumentin tunnistaminen" s. 23-34 (*)
Etsi aikaisemmista opinnäytetöistä (tai teoriakirjallisuudesta, journalismista, tai sosiaalisesta mediasta) esimerkkejä argumenteista. Minkälaisia väitteitä tekstistä löytyy? Löytyykö tekstistä sellaisia väitteitä joista puuttuu ja johon kaipaisit perusteluita? Löytyykö tekstistä väitteitä joihin löytyy perustelut? Kirjaa väh. kolme esimerkkiä argumenteista, joista löytyy sekä väite että perustelu. Kirjoita vapaasti ajatuksia ja kommentteja esimerkkinä toimivan tekstin väitteistä ja perusteluista n. 1 A4.


11. Tutkimusetiikka

11a Lue kirjasta Hanna Vilkka: "Tutki ja kehitä" kappale 2.2. "Tutkimusetiikka". (*)
Referoi, kommentoi ja kirjaa tekstistä syntyviä ajatuksia vaapaamuotoisesti n. 1 A4 verran.

11b Etsi aikaisemmista opinnäytetöistä https://publications.theseus.fi/ esimerkkejä eettisten kysymysten käsittelystä. Mitä asioita esimerkeissä käsitellään? Miten asiaa käsitellään? Listaa 2-3 opinnäytetyötä ja kirjaa esimerkkien pohjalta vapaamuotoisia ajatuksia, kommentteja sekä sisällytä tekstiisi myös ainakin yksi suora lainaus per opinnäytetyö, joka kuvaa jotenkin eettisen kysymyksen käsittelyä. Pituus n. 1 A4.


12. Taiteellinen tutkimus
Miten aikaisemmissa opinnäyteöissä on käsitelty taiteellista työskentelyä? Etsi esimerkkejä, listaa 1-3 opinnäytetyötä ja kirjaa vapaamuotoisia huomioita, kommentteja ja ajatuksia 1 A4 verran. Sisällytä tekstiisi myös ainakin yksi suora lainaus per opinnäytetyö, joka jotenkin kuvaa taiteellista työskentelyä tai siihen liittyvää pohdintaa.

13. Hiljainen tieto

Lue kirjasta Hannele Koivunen: Hiljainen tieto (1997) kappaleet "hiljainen tieto" sekä "hiljainen tieto ja oppiminen " (s. 75-102) Koosta 1 A4 verran tekstiin liittyviä ajatuksia, kommentteja.

(*) kopiot sivuista kopioitavissa ryhmän 08GS tikkurilan hyllykössä

Muita yleisiä ohjeita:

-tehtävän antoa saa lukea luovasti

-merkitse käyttämäsi lähteet

-tehtävien arvostelu perustuu olettamaan, että yhden tehtävän tekemiseen kiitettävästi on hyvä varata 2-4 tuntia

 

Bonukset:

Bonuspisteet tehtävistä: käytä jotain tehtävän sisältöön liittyvää ylimääräistä lähdettä: kirjallisuutta, journalismin sisältöä, internetlähdettä ja/tai kuvia lisäinfon, näkökulman tai aiheen havainnollistamisen lähteenä.

Superbonustehtävä:

Valmistele muutaman minuutin powerpointesitys jonkin tekemäsi tehtävän pohjalta.


 

Linkkejä:


 Kirjallisuutta: