Menetelmäopinnot

 

Metropolia amk 20.3.12 - 10.5.12 3D-animointi ja -visualisointi

 

Kurssiaikataulu

 1. 20.3. klo 9.15-15
  • harjoitusaiheet
 2. 13.4. klo 9.15-15
  • tutkimuskysymys
  • aiheen valinta ja rajaus
  • tutkimussuunnitelma
  • kirjallisuuskartoitus
  • tiedonhaku
 3. 2.5. klo 9.15-15
  • kirjoitusprosessi
  • käsitteellistäminen
  • teoreettinen viitekehys
 4. 7.5. klo 9.15-15
  • tutkimusmenetelmät
  • haastattelu
  • kysely
  • kvalitatiivinen / kvantitatiivinen tutkimus
 5. 10.5. klo 9.15-15
  • suunnittelun menetelmät: skenaario
  • argumentaatio
  • tutkimusetiikka
  • taiteellinen tutkimus
  • hiljainen tieto

 

 1. 20.3. Harjoitusaihe: Kirjoita 1-2 A4 verran hahmotelmaa opinnäytetyön aiheeksi
  Hahmotelma voi sisältää seuraavia elementtejä:
  • aihepiirit: lista aihepiireistä, jotka kiinnostavat
  • rajattu valinta edellisistä: "harjoitusaihe": kuvaus ja (työ)otsikko
  • käsitekartta / avainkäsitteet
  • sisällysluettelo
  • muutama virke johdanto- / tiivistelmätekstiä
  • alustavaa kirjallisuuslistaa
  • linkkejä esimerkkeihin (nettisivu, video tms.), jotka liittyvät aiheeseen
 2. 13.4. Kirjallisuuskartoitus: Etsi publications.theseus.fi palvelusta 2-4 opinnäytettä, jotka ovat samantyyppisestä aihepiiristä kuin harjoitusaiheesi. Käy läpi tiivistelmä, avainsanat, sisällysluettelo, kirjallisuuslista.
  • johtoajatus, kysymys, menetelmät, teoria
  • liittyykö työhön esimerkkimateriaalia? kuvia, tiedostoja, videoita?
  • mitä ajatuksia esimerkit herättävät oman harjoitusaiheesi suhteen?

 

Poissaolon korvaavat tehtävät ks. etätehtävät ja tee päivän aiheeseen liittyvistä tehtävistä 2 tehtävää/ 1 päivän poissaolo.

 


spostiosoote kuvana

Linkkejä:

Kirjallisuus

 • Tutkimuksen / tutkielman teon perusteet:
  • Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara: Tutki ja kirjoita.
  • Hanna Vilkka : Tutki ja kehitä
 • Menetelmistä tarkemmin:
  • Hirsjärvi & Hurme: Teemahaastattelu
  • Kananen: Toimintatutkimus yritysten kehittämisessä
  • Kakkuri-Knuutila & Heinlahti: Mitä on tutkimus - Argumentaatio ja tieteenfilosofia
  • Aaltola & Valli: Ikkunoita tutkimusmetodeihin I
 • AMK opinnäytetyö:
  • Juha T. Hakala: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille
  • Vilkka, Airaksinen: Toiminnallinen opinnäytetyö