Metropolia amk 08.03.11—17.03.11

3D animointi ja visualisointi

Poissaolon korvaavia tehtäviä

 

8.03.11 Aamupäivä (tutkimusongelma)
Käy läpi https://publications.theseus.fi/ linkistä löytyviä aikaisempia opinnäytetöitä. Valitse vapaasti kolme työtä ja lue niiden tiivistelmät. Miten näissä töissä ilmenee tiivistelmän perusteella tutkimusongelma? teoreettinen viitekehys ja/tai menetelmävalinta? (katso tarvittaessa myös itse lopputyötä)
Kirjaa havaintojasi ja ajatuksia 1/2-1 A4 tekstiksi.
 
8.03.11 Iltapäivä
valitse a) tai b)
a) Lue kirjasta : Juha T. Hakala: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille vapaavalintaisesti väh 20 sivua ja referoi tekstiä. Mitä ajatuksia, kommentteja opinnäyteötyön tekemisestä tekstiä lukiessa heräsi?
Kirjaa ajatuksia 1/2-1 A4 tekstiksi.
b) Miten aikaisemmissa opinnäyteöissä on käsitelty taiteellista työskentelyä? Etsi esimerkkejä ja kirjaa vapaamuotoisia huomioista, kommentteja ja ajatuksia 1/2-1 A4 verran.
 
09.03.11 Aamupäivä (käsitteellistäminen)
Käy läpi https://publications.theseus.fi/ linkistä löytyviä aikaisempia opinnäytetöitä. Etsi esimerkkejä siitä miten jokin opinnäytetyön tiivistelmässä listattu avainsana tai muuten opinnäytetyön kannalta keskeinen käsite on tekstissä määritelty. Listaa 2-3 opinnäytetyötä ja kirjaa vapaamuotoinen arviosi siitä miten käsitteiden määrittely on mielestäsi onnistunut (sisällytä arvioosi ainakin yksi suora lainaus per opinnäytetyö, joka sisältää käsitteen määrittelyn) Pituus 1/2-1 A4.
09.03.11 Iltapäivä (teoreettinen viitekahys)
Käy läpi https://publications.theseus.fi/ linkistä löytyviä aikaisempia opinnäytetöitä. Etsi esimerkkejä teorian soveltamisesta tai teoreettisiin ideoihin viittaamisesta opinnäytetyössä. Listaa 1-3 opinnäytetyötä ja kirjaa vapaamuotoisia ajatuksia siitä miten teoreettinen viitekehys tai teoriaan viittaminen on mielestäsi onnistunut (sisällytä arvioosi ainakin yksi suora lainaus opinnäytetyöstä, josta ilmenee mitä teoriaa tai teoreettista käsitettä siinä käsitellään. ) Pituus 1/2-1 A4.
 
15.03.11 Aamupäivä (tiedonhaku)
tutustu sivulta http://www.aralis.fi/metropolia/kayttajakoulutus.html
löytyvään ppt tiedostoon "Tiedonhaun perusteet"
Etsi kirjallisuutta, artikkeleita omaan aiheeseesi liittyen (jos aihetta ei vielä ole valitse jokin "harjoitusaihe"). Laadi 1/2-1 A4 raportti, josta ilmenee muutamalla lauseella tiedonhakuun liittyviä valintoja:
  1. Tutkimusongelman määrittely, johon liittyen etsit aineistoa
  2. mitä hakusanoja valitsit?
  3. Mistä etsit kirjallisuutta, artikkeleita tai muuta aineistoa?
  4. Hakutuloksien arviointia
 
15.03.11 Iltapäivä (menetelmät)

kirjoita 1/2-1 A4 yhteenveto jostain laadullisen tutkimuksen suuntauksesta:

Vertaileva tutkimus
Hermeneuttinen tutkimus
Fenomenologinen tutkimus
Diskurssitutkimus
Kriittinen tutkimus
Toimintatutkimus
Etnografinen tutkimus
Tapaustutkimus
Narratiivinen tutkimus
tai jokin muu, joka löytyy linkistä:
https://webapps.jyu.fi/koppa/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat

mieti ja kirjaa myös ajatuksia siitä minkälaisia kysymyksen asetteluita on mahdollista kehitellä omaan aiheeseesi tai laajemmin oman työsi aihepiiriin liittyen, joihin tämän valitsemasi tutkimusmenetelmän avulla voisi hakea vastauksia.

 
16.03.11 Aamupäivä
valitse a) tai b)
a) Miten aikaisemmissa opinnäyteöissä on käsitelty taiteellista työskentelyä? Etsi esimerkkejä ja kirjaa vapaamuotoisia huomioista, kommentteja ja ajatuksia 1/2-1 A4 verran.

b) Lue kirjasta : Juha T. Hakala: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille vapaavalintaisesti väh 20 sivua ja referoi tekstiä. Mitä ajatuksia, kommentteja opinnäyteötyön tekemisestä tekstiä lukiessa heräsi?
Kirjaa ajatuksia 1/2-1 A4 tekstiksi.
 
 
17.03.11 Aamupäivä

valitse joko a) tai b)
a) Lue kirjasta Hanna Vilkka: Tutki ja kehitä kappale 2.2. "Tutkimusetiikka".
Mitkä seikat kyseisessä tekstissä ovat mielestäsi merkityksellisiä oman alasi AMK opinnäytetyön tekemisen kannalta? Referoi, kommentoi ja kirjaa tekstistä syntyviä ajatuksia vaapaamuotoisesti n. 1/2 -1 A4 verran.
b)
Lue kirjasta Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Kaisa Heinlahti: "Mitä on tutkimus?" kappale "Argumentin tunnistaminen" s. 23-34
Etsi aikaisemmista opinnäytetöistä esimerkkejä argumenteista. Valitse theseus.fi sivustolta jokin aikaisempi opinnäyte. Minkälaisia väitteitä tekstistä löytyy? Löytyykö tekstistä sellaisia väitteitä joista puuttuu ja johon kaipaisit perusteluita? Löytyykö tekstistä väitteitä joihin löytyy perustelut? Kirjaa väh. kolme esimerkkiä argumenteista, joista läytyy sekä väite että perustelu. Kirjoita vapaasti ajatuksia ja kommentteja esimerkkinä toimivan opinnäytetyön väitteistä ja perusteluista 1/2-1 A4 verran. (Voit halutessasi vaihtoehtoisesti käsitellä esimerkkinä myös muita alaan liittyviä tekstiaineistoja. Blogikirjoituksia, keskusteluryhmien keskusteluja tms.) Kiinnitä myös huomiota siihen onko argumentilta näyttävissä esimerkkilauseissa tai tekstikokonaisuuksissa kysymys myös tai pikemminkin kuvauksesta tai selityksestä.

 
Tehtävien viim. palautusp. 2.4. 2011. Palautukset ja mahd. kysymykset tehtävistä: e